AFF Company

Thông tin về AFF Company ví dụ của Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Hide Powered By Odoo
Hide Powered By Odoo login screen, Remove Powered By Odoo Login Page, Web Responsive login, Odoo Web Login Page, Web backend login, Odoo login, Hide Powered By Odoo login screen, Remove Odoo, Sign-up Odoo, SignUp Form Login, Hide Powered By Odoo SignIn screen, Remove Powered By Odoo SignUp Page, Web Responsive SignIn, Odoo Web SignIn Page, Web backend SignIn, Remove Odoo SignUp Page, Odoo SignIn Page, Odoo Authentication Screen, Customize Login Page, Hide Odoo, Disable Powered By Odoo in Login Page, Disable Odoo Powered By Login, Web Odoo Login Page Odoo Page Login,
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Dự án
Tổ chức và lập kế hoạch dự án của bạn
Tài liệu
Quản lý tài liệu
Nhân viên
Tập trung thông tin nhân viên
Forms
Form Builder for backend, portal and website forms - to collect any information you need for your business.
ABS Affiliate
ABS Affiliate
ABS Approvals
ABS Approvals
ABS Contact
ABS Contact
ABS CRM
ABS CRM
ABS Helpdesk
ABS Helpdesk
ABS Website
ABS Website
ABS Website Helpdesk
ABS Website Help
Hỗ trợ
Theo dõi, ưu tiên và giải quyết các ticket của khách hàng
Thảo luận
Trò chuyện, cổng thư và các kênh riêng tư
Liên hệ
Tập trung sổ địa chỉ của bạn
Lịch
Lên lịch các cuộc họp của nhân viên
Phê duyệt
Tạo và xác nhận yêu cầu phê duyệt